Zapytania ofertowe

29 grudnia 2016 14:52 | Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Ciachcin, dnia 29.12.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro  Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym dla następującej usługi: „Żywienie  dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie w roku 2017 ”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie

Ciachcin Nowy 54

09-230 Bielsk

NIP: 774 311 33 37

REGON: 140123004

e-mail: szkola.ciachcin@wp.pl

tel. (24) 261 37 23

fax: (24) 261 37 49

I.   Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest “Żywienie dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie polegające na przygotowaniu i dostawie dwa razy dziennie posiłków gorących i zimych: - w  godzinach 8-8.15 śniadanie, 11-11.15 obiad i podwieczorek;- dostarczeniem czystych  naczyń i sztućców wielokrotnego użytku.
  2. Szacunkowa liczba dzieci: śniadanie  - 42 posiłki;  obiad 42 posiłki,  podwieczorek – 10 posiłków.

 

II.    Termin wykonania zamówienia: dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

III.   Miejsce składania ofert: Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie Nowym 54, 09-230 Bielsk, ofertę można przesłąć , faxem,   mailem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.

IV.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego zawiera  załącznik nr 2

V.    Termin składania ofert upływa w dniu 3.01.2017 r. o godz. 10:00.

VI.   Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

VII.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

  1. Cena – 80%,
  2. Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie– 20%

Kryterium nr 2 – wprowadzone zostało z uwagi na dbałość Zamawiającego o to, aby dostarczane posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu. Odległość przyjęta zostanie przy założeniu poruszania się najkrótszą możliwą trasą po drogach o nawierzchni asfaltowej.

Sposób oceny ofert:

  1. Cena – 80%

Najniższa  cena
ofertowa za wykonanie
danego zadania

C =  -------------------------------------------------- x 80 pkt

Cena ofertowa w badanej
ofercie za wykonanie
danego zadania

 

      2.  Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie  – 20%

 

Najkrótsza odległość dowozu posiłków w km
odmiejsca przygotowania posiłków do
Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie
spośród złożonych ofert dla danego zadania

OD = --------------------------------------------------------  x 20 pkt

Odległość dowozu posiłków w km od miejsca
zygotowania posiłków do Samorządowego
Przedszkola w Ciachcinie w badanej ofercie dla
danego zadania

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, liczoną w  następujący sposób:

Liczba punktów oferty (P) = C+OD

  1. Rozliczenie przedmiotu umowy: Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie następowało na koniec każdego miesiąca fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na wskazane przez Zamawiającego dane w umowie. Podstawą do wystawienia faktury będą imienne listy uczniów,  którzy korzystali z dożywiania w danym miesiącu. Faktura zostanie złożona w Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie z 14-sto dniowym terminem płatności , licząc od daty wpływu do Zamawiającego.
  2. Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złozonych ofert.

Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Wykaz załączników:
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,

           Wicedyrektor Samorządowego Przedszkola

w Ciachcinie

 Elżbieta Nowakowska

Przeczytano: 975 razy. Wydrukuj|Do góry