Program działań i regulamin

PROGRAM DZIAŁAŃ

SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CIACHCINIE

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole.

 W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.

 Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

 II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 1. kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 2. wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 3. kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 4. popularyzacja wiedzy o działalności banków ,
 5. przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 6. pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 7. rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Zgłoszenie szkoły do konkursów ogłaszanych przez bank

Opracowanie Planu Pracy SKO.

Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.

Sprawozdanie z udziału w konkursach

FORMY PRACY Z UCZNIEM

 1. Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 2. Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
 3. Redagowanie tekstów własnych.
 4. Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.

 PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości,
 • uczy się przedsiębiorczości,
 • bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,
 • dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,
 • znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza
  i inne.

OPIEKUNOWIE: Joanna Nowakowska i Katarzyna Kłosińska


Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

Przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie

 KILKA SŁÓW O OSZCZĘDZANIU...

 Oszczędzanie, oszczędność - są to określenia, którymi często się posługujemy. Przez oszczędzanie rozumie się zazwyczaj umiarkowane wydatkowanie i składanie nie wydanych pieniędzy. Oszczędności są to więc pieniądze zaoszczędzone, czyli odłożone. Pojęcie oszczędności odnosi się nie zawsze i nie tylko do pieniędzy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono wszelkie dobra materialne, jak również wszelkie zjawiska pozamaterialne. Mówi się na przykład o oszczędzaniu czasu, słów czy zdrowia. Oszczędzanie powinno przejawiać się w oszczędnym traktowaniu przez uczniów przedmiotów osobistych: odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, w wykonywaniu drobnych napraw sprzętu szkolnego
i pomocy naukowych, w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz szkoły. Oszczędny znaczy gospodarny - w szkole, w zakładzie pracy, gospodarstwie, osiedlu.

 1) Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

 2) Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł
(grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

 3) Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO.

 4) Jednorazowo u opiekuna SKO uczeń może podjąć ze swojego konta kwotę od 1 zł do 50 zł.
O zamiarze wypłacenia oszczędności należy powiadomić pisemnie (podpis rodzica) opiekuna SKO z tygodniowym wyprzedzeniem.

 5) Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

 6) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

 7) Każdą wpłaconą przez klasę kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do zeszytu wpłat i wypłat klasy.

 8) Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną    przez Bank Spółdzielczy w Bielsku

 9) Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (likwidacja książeczki lub wypłata powyżej 100zł tylko w obecności rodzica).

 10) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

 11) Dyrektor szkoły ma prawo do:

 • kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
 • kontroli zeszytu wpłat i wypłat,
 • kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas.