Moja przyszłość

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II b gimnazjum biorą udział w projekcie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Zajęcia zostaną przeprowadzone od września 2014r. do czerwca 2015 r. w następującym podziale:

  1. zajęcia z nauki języka obcego;
  2. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  3. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest przede wszystkim twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.