Dziecięca Akademia Przyszłości

Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”
W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie uczestniczy w realizacji projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. 
Projekt  jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
W ramach projektu grupa 23 uczniów z klasy VI uczestniczy w zajęciach mających na celu zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów, nabywanie przez nich umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku obcym, zmniejszenie braków wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zdobycie większej sprawności rachunkowej przez uczniów i lepsze zrozumienie zagadnień omawianych w czasie lekcji oraz rozwijanie zainteresowań uczniów przez wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności 
w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.
    Zakwalifikowani do projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowo – wychowawczych, językowych, z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 
Dzięki udziałowi w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości” szkoła otrzyma środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, a także biletów wstępu dla uczniów do różnych instytucji kultury (kino, teatr, itp.).
Realizacja projektu pomoże w osiągnięciu przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianach kompetencji, wyrównując tym samym ich szanse edukacyjne na kolejnych etapach nauki i będzie początkiem ważnych i potrzebnych zmian w ich życiu.